THE RAINBOW SCRIBE ORIGINAL SITE

Sunday, October 8, 2017

Nederlands -- HILARION – oktober 2017HILARION – oktober 2017


Ik kom op de vleugelen van licht.
Geliefden,
In de cyclus van tijdperken gekend als yugas, komt een keerpunt waar het levenswiel beweegt naar het punt van oorsprong, het begin van de huidige golf van het experiment mens.  Toen waren de mensen stralender, etherischer in hun fijne lichamen, spiritueel verder gevorderd, en ze bezaten grote psychische krachten.
De mensheid is zich in de daaropvolgende tijdperken geleidelijk aan gaan identificeren met het fysieke lichaam en het nastreven van materialisme – hierbij verloren ze contact met het innerlijke goddelijke.  Nu komt de mensheid uit de periode van duisternis en keert terug naar het licht van hun stralende essentie, hun ware beginpunt.
Het is in deze tijd van overstromingen, branden, aardbevingen, hongersnood, oorlogen, bedrog en onzekerheid dat de goddelijke en nobele kwaliteiten/deugden, aanwezig in de mensheid, weer toegankelijk zijn, kunnen teruggewonnen en hersteld worden.  Elk individu heeft de gelegenheid om deze heilige kwaliteiten weer te belichamen, zich er opnieuw mee te verbinden – kwaliteiten die ooit elk persoon opluisterden in de begintijden.
Iedereen, op dit ogenblik geïncarneerd op Aarde, is een oude ziel die deel heeft genomen aan de ervaringen van alle voorgaande cycli en is nu in het proces van transmutatie en transformatie van het dichte fysieke lichaam naar een bestaan dat rechtstreeks de stralende essentie belichaamt die ze ooit waren.  Deze fase zal blijven aangevoeld, ervaren, opgemerkt worden gedurende vele komende jaren.
Deze fase vereist het begrijpen ervan door de ontwaakten, zodat ze zichzelf kunnen bevrijden van de laatste stellingen van de oude cyclus en de nieuwe helemaal kunnen verwelkomen.  Om dit mogelijk te maken, moet men zich identificeren met de nieuwe cyclus en het nieuwe begin en de nieuwe deur binnengaan die zich voor hen geopend heeft.
Het is nodig dat ze de oude opvattingen en neigingen losmaken en loslaten van het nieuw gekalibreerd menselijk besturingssysteem en dit met elke vezel van lichaam, geest en ziel.  Het is nodig dat ze trouw blijven aan hun goddelijke stralende essentie, zonder aarzeling/hapering in het moeilijke en oncomfortabel proces van zuivering dat nu plaats vindt op de planeet.
Jullie, de lichtwerkers en ontwaakten in deze tijden geïncarneerd op de planeet, leven wezenlijk in een geen-fouten-wereld.  Jullie zijn de 5de dimensie binnengegaan waar geen juist of verkeerd bestaat, geen zwart of wit, geen oordeel of veroordeling.  Het is nodig het oude paradigma los te laten en vast te houden aan je visie van een glorieuze nieuwe wereld  – en zo zal het zijn.
Jullie bevinden zich nu in een nieuwe dimensie waar je enkel elk [nu-]moment ervaart.  Weet dat jullie Schepper echt geniet van elk experiment waaraan jullie deelnemen, want elke ervaring die je opdoet, draagt bij tot de expansie en verbetering van al het leven in dit sterrenstelsel.
Wees gegroet terwijl je op koers blijft.
Tot volgende maand.

IK BEN Hilarion


Monday, October 2, 2017

CASTELLANO -- Mensaje Mensual La Conexión Hilarión© (Octubre 2017)


Mensaje Mensual La Conexión Hilarión©  (Octubre 2017)¡Vengo en las alas del amor! Amados seres, llega un punto en los ciclos de las eras conocidos como yugas, donde el punto de inflexión de la rueda de la vida hace que el giro vuelva a moverse hacia el punto de origen donde comenzó la actual ola de experiencia humana. Era un tiempo en que los seres humanos eran más radiantes y más eterealizados en sus cuerpos más finos, más espiritualmente avanzados y tenían grandes poderes psíquicos.

La humanidad ha pasado a través de las edades o ciclos del tiempo que se han ido convirtiendo poco a poco en la identificación con sus cuerpos físicos y la búsqueda del materialismo y por lo tanto perdiendo contacto con su divinidad interior. Ahora la humanidad está saliendo de la era de la oscuridad y regresando a la luz de su radiante esencia, su verdadero punto de origen.

Es durante estos tiempos actuales de inundaciones, incendios, terremotos, hambrunas, guerras, engaño e incertidumbre cuando las virtudes divinas y nobles que se encuentran dentro de la humanidad pueden ser accedidas, recuperadas y restauradas. Cada individuo tiene la oportunidad de re-encarnar y volver a conectarse a las cualidades sagradas que una vez cubrieron de gracia a cada persona en el planeta en el inicio de los tiempos.

Cada persona que está encarnada en el planeta durante estos tiempos es un alma vieja que ha participado en las experiencias de cada uno de los ciclos precedentes y está en el proceso de transmutación y transformación de su densa existencia física en una que puede encarnar directamente lo radiante que alguna vez fueron. Esta es una fase continua que se seguirá sintiendo, experimentado y observado en los muchos años por venir.

Esta fase requiere que los “despiertos” comprendan para que liberen los últimos vestigios del ciclo anterior y abracen plenamente el nuevo ciclo. Para que esto suceda, deben identificarse con el nuevo ciclo y el nuevo comienzo y caminar a través de la nueva puerta que se ha abierto ante ellos.

Necesitan liberar y soltar las viejas percepciones y tendencias de sus sistemas operativos humanos recién recalibrados en cada fibra de su cuerpo, mente y alma. ¡Necesitan permanecer fieles a su divina esencia radiante sin vacilar durante el difícil e incómodo proceso de purificación que se está produciendo en el planeta! 

Ustedes, los Trabajadores de la Luz y los despiertos encarnados en el planeta en estos tiempos actuales, actualmente están viviendo en un mundo sin culpa. Han entrado en la quinta dimensión donde no hay bien o mal, ni negro ni blanco, ni juicio ni condenación. ¡Tienes que dejar ir el viejo paradigma y aferrarse a su visión de un nuevo mundo glorioso y así será!

Ahora estás en una nueva dimensión donde sólo hay la experiencia de cada momento. Sepan que nuestro Creador verdaderamente disfruta cada experiencia en la que ustedes participan; con cada experiencia que viven, contribuyen a la expansión y mejora de toda la vida en esta galaxia. ¡Que sean bendecidos mientras siguen el rumbo!  

Hasta el próximo mes…

YO SOY HILARION


Deutsch -- Hilarions Monatsbotschaft für Oktober 2017


Hilarions Monatsbotschaft für Oktober 2017 

Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Ihr Lieben: Es kommt in den Zyklen der Zeitalter ein Punkt als Yuga (= im Hinduismus Abfolge von vier Zeitaltern; Anm. d. Übers.), an dem der „Wendpunkt des Lebens-Rads“  wieder an den ursprünglichen Punkt zurückkehrt, an dem die derzeitige Welle menschlicher Erfahrung begann. Das war eine Zeit, in der die Menschenwesen höhere Ausstrahlungskraft hatten und die ätherischen Merkmale ihrer feiner gestalteten Körper stärker präsent waren; sie waren geistig-spirituelle fortgeschrittener und besaßen hohe telepathische Fähigkeiten.

Die Menschheit hat dann die nachfolgenden Zeitalter durchschritten und sich allmählich immer mehr mit ihren physischen Körpern und mit der Auseinandersetzung mit dem Materialismus identifiziert und dadurch den Kontakt zu ihrer inneren Göttlichkeit verloren. Doch nun entwächst die Menschheit wieder dem Zeitalter der Finsternis und bewegt sich zurück ins LICHT ihrer leuchtenden Essenz, – dem Punkt ihres wahren Ursprungs.

In diesen gegenwärtigen Zeiten von Überflutungen, Buschfeuern, Erdbeben, Hungersnöten, Kriegen, Täuschung und Unsicherheit besteht die Möglichkeit, sich wieder der göttlichen, noblen Tugenden zu entsinnen, die der Menschheit innewohnen und wieder eingefordert und restauriert werden können. Jeder Einzelne hat die Chance, sich wiederverkörpern zu können und sich wieder mit jenen heiligen Qualitäten zu verbinden, die einst jede Person auf dem Planeten während der Zeiten des Beginns auszeichneten.

Jede Person, die in diesen jetzigen Zeiten auf dem Planeten inkarniert ist, ist eigentlich bereits eine alte Seele, die an den Erfahrungen aller voran-gegangenen Zyklen teilhatte, und sie befindet sich nun im Prozess der Transmutation und Transformation ihrer dichten physischen Existenz – hin zu einer Existenz, die unmittelbar wieder die strahlend-leuchtende Essenz verkörpern kann, die sie einst gewesen ist. Dies ist eine fortlaufende Phase, die in den viele künftigen Jahren weiterhin gespürt, erlebt und beobachtet werden kann.

Diese Phase erfordert das Begreifen seitens der erwachten Menschen, damit sie sich von den letzten Spuren des vorigen Zyklus' befreien können und sich den neuen Zyklus vollständig zu eigen machen können. Damit dies geschehen kann, muss man sich mit dem neuen Zyklus und mit dem Neubeginn identifizieren und das sich öffnende neue Tor durchschreiten.

Man muss die alten Auffassungen und Neigungen loslassen und aufgeben zugunsten der neu kalibrierten menschlichen Funktionssysteme in jeder Faser seines Körpers, seines Geistes und seiner Seele. Man muss ehrlich und aufrecht zu seiner göttlichen, strahlenden Essenz stehen, ohne aufgrund des schwierigen und unkomfortablen Läuterungsprozesses auf dem Planeten schwankend zu werden!

Ihr, die LICHT-Arbeiter und erwachten Menschen, die in diesen jetzigen Zeiten auf dem Planten inkarniert sind, ihr lebt in der Tat auf einer „fehlerfreien“ Welt! Ihr seid in der fünften Dimension angekommen, wo es kein 'richtig' oder 'falsch' gibt, kein 'schwarz' oder 'weiß', kein Verurteilen oder Verdammen. Ihr müsst das alte Paradigma aufgeben und fest zu eurer Vision einer prächtigen neuen Welt stehen – und so wird es sein! 

Ihr befindet euch jetzt in einer neuen Dimension, in der es nur das Erfahren des Augenblicks gibt. Wisst, dass unser Schöpfer wahrlich jede Erfahrung, jedes Erleben genießt, an dem ihr teilhabt, den jede Erfahrung, die ihr macht, trägt zu Expansion und Erweiterung des Lebens als Ganzem in dieser Galaxis bei. Möget ihr gesegnet sein, während ihr Kurs haltet!

Bis nächsten Monat …

ICH BIN Hilarion

Brasileiro--Conexão com Hilarion - Outubro2017. AtualizaçãoVideo em inglês
Vídeo em português 


Amados,

Eu venho nas asas do amor, existe um ponto, nos ciclos das eras conhecida como yugas, onde o ponto de virada da roda da vida, retorna para avançar em direção ao ponto de origem onde a atual onda da experiência humana  começou.  Havia um tempo quando os seres humanos eram mais radiantes e mais eterizados em seus corpos mais sutis. Eram mais avançados espiritualmente e tinham grandes poderes psíquicos. A humanidade passou pelas eras ou ciclos de tempo anteriores tornando-se gradualmente identificada com os seus corpos físicos, ou seja, buscando o materialismo, e desta forma perdendo o contato com o seu ser divino interno.
Agora, a Humanidade está saindo da era da escuridão e está voltando para a luz de sua essência radiante, e está voltando ao seu ponto de origem verdadeiro. É durante este tempo atual de inundações, incêndios, terremotos, penúria, guerras, fraudes e incertezas, quando as nobres virtudes divinas que residem no interior da Humanidade podem ser acessadas, reivindicadas e restauradas. Assim, cada pessoa tem a oportunidade de reincorporar e reconectar-se com estas qualidades sagradas que uma vez no começo dos tempos já agraciaram cada pessoa do planeta.  
Cada pessoa que está encarnada sobre o planeta durante este tempo é uma alma antiga que participou da experiência de cada ciclo precedente. Para que a pessoa possa incorporar diretamente a sua essência radiante que uma vez ela foi, ela está em um processo de transmutação e transformação de sua densa existência física. Esta é uma fase incessante e que irá continuar a ser sentida, experimentada e observada pelos muitos anos que estão por vir.
Esta fase requer o entendimento deste processo daqueles que já estão despertos, no sentido deles liberarem-se dos últimos vestígios dos ciclos anteriores, abraçando então, completamente este novo ciclo. Para que isto aconteça é preciso que haja umaidentificação com o novo ciclo, com o novo começo e caminhar pela nova porta que está aberta diante das pessoas. Elas precisam liberar e deixar ir embora as velhas percepções e tendências de seus sistemas humanos operantes, recentemente re calibrados em cada fibra de seu corpo, mente e alma.  
Elas necessitam permanecer verdadeiras com a sua essência divina radiante, sem vacilarem no difícil e desconfortável processo de purificação que está acontecendo sobre o planeta! 
Vocês, que são os Trabalhadores da Luz e são os que despertaram, incarnados no planeta nestes tempos correntes estão vivendo atualmente em um mundo sem culpas! 
Sim, vocês entraram na quinta dimensão onde não existe o certo ou errado, nem preto ou branco, nenhum julgamento ou condenação. Vocês necessitam deixar ir embora os velhos paradigmas e manter firme a nova gloriosa visão de um mundo novo, e assim isto será.
Agora vocês estão na quinta dimensão onde apenas existe a experiência de cada momento. Saibam que nosso Criador realmente saboreia cada experiência que vocês fazem parte, já que cada experiência que vocês têm contribui para a expansão e o engrandecimento de toda a vida nesta Galáxia. Que vocês sejam abençoados enquanto continuam em suas trajetórias! 
Até o mês que vem...
EU SOU Hilarion

The Hilarion Connection(c) Update – October 2017 The Hilarion Connection(c) Update – October 2017


Until next month…

I AM HilarionSunday, September 3, 2017

Castellano -- Mensaje Mensual La Conexión Hilarión© (Septiembre 2017)
Mensaje Mensual La Conexión Hilarión©  (Septiembre 2017)


Amados,

¡Vengo en las alas del amor! La Tierra ha pasado por muchos portales cósmicos significativos y esto ha abierto nuevas posibilidades para que las ondas de vida humanas avancen en su viaje personal en relativa paz y armonía. Para ayudar a anclar estas energías superiores en el núcleo cristalino de la Tierra, hemos impreso en la Escribana una selección de decretos que pedimos, a aquellos de ustedes que sienten la llamada, que trabajen con ellos cada día, al menos hasta que inicie el nuevo año. Es muy importante, ahora que una nueva plantilla de la Tierra está disponible, imprimir esta nueva plantilla con la visión y el propósito más sagrados –el cual es despertar a cada persona a su potencial más elevado como Chispas Sagradas de la Divinidad - para lograr una totalidad interior y una unificación con Todo lo que Es. ((N.T.: la canalizadora incluye aquí un enlace a su página web donde se listan una serie de decretos u oraciones con las que se recomiendan trabajar por lo que resta de este año. Dichas oraciones, traducidas al español, se anexan al final de este mensaje).

Si bastantes de ustedes, los poderosos y diligentes, pueden responder y atender este llamado de los reinos espirituales de la Luz, ello traerá una mayor estabilidad al planeta mientras continúa el proceso de transformación. A medida que el planeta Tierra se transforma a través de los cambios que ocurren - así también lo hará la humanidad y todos los habitantes en ella. Cada ser sensible está encarnando más Luz y luminosidad dentro de sus nuevos sistemas operativos. Todos en el planeta se están volviendo más radiante en sus diversas formas y en la medida que este proceso continúa, el viejo sistema y sus caminos se desvanecerán del campo unificado colectivo de la conciencia. Habrá muchas nuevas soluciones a las situaciones que necesitan cambiar en la nueva realidad.

Se está realizando un realineamiento y recalibración dentro de cada persona. Les pedimos que presten atención a los impulsos de su vehículo físico y sigan su guía. Dejen de lado las distracciones externas cuando su cuerpo lo requiera - porque hay una mayor necesidad de los poderes restauradores del proceso del sueño. Encontrarán que más fácil asimilar e integrar las nuevas energías. No se preocupen demasiado por la apariencia de su vehículo físico durante estos tiempos mientras se producen lasrecalibraciones, ya que estas cobran un peaje temporal en el nuevo sistema operativo humano. Se puede observar un envejecimiento del cuerpo humano durante el proceso de transformación. Esto continuará hasta que cada célula y partícula de cada cuerpo físico brille con mayor Luz.

Durante el proceso de purificación actual, no pierdan de vista los resultados más elevados que aspiran para sí mismos, sus seres queridos y el mundo que les rodea. Compongan afirmaciones para sí mismos que tengan un gran significado para ustedes y repítanlas diariamente para que se manifiesten estos resultados en su realidad. Cuando cada uno de ustedes hace esto, ancla esa realidad en la Nueva Tierra. Ustedes son los que deben hacer de esto un acto diario y con intención - ¡no confíe en nadie o en que cualquier otra cosa va a hacerlo por ustedes! Al hacer de esto una rutina en sus vidas, recuperarán su poder y soberanía personal y, eventualmente, veránmanifestarse este poder para ustedes de maneras maravillosas y creativas.

Este es el propósito más elevado en estos tiempos: crear la nueva plantilla de la Tierra e imprimirla con su amor más sublime, Luz e intencionalidad. Se requiere que la humanidad persista diariamente en anclar estosdeseos más elevados en la nueva realidad de la Tierra. ¡El campo de la conciencia en la nueva realidad está abierto a ser programado y establecido con un estándar más alto de conducta e intencionalidad para que todos vivan en paz en un planeta completamente iluminado y armonioso!

Ustedes han vivido, amado y perdido muchas personas y cosas durante el transcurso de sus vidas y por eso arrastran la necesaria compasión y empatía dentro desí. Pueden hacer una diferencia en las vidas de aquellos que recientemente han perdido tanto de lo que ellos querían. Oren por los resultados más elevados y más benévolos para todos los que lo necesiten. Sus oraciones e intenciones amorosas son muy necesarias durante estos tiempos. Sus voces unidas pidiendo esto cada día es vitalmente necesario. La Divinidad puede trabajar poderosamente en el planeta cuando su Presencia es solicitada por sus habitantes, porque ustedes son las Sagradas Chispas de amor y Luz manifestándose sobre este mundo. 

Hasta el próximo mes...
Yo Soy Hilarion 

Brasileiro -- Conexão com Hilarion Setembro 2017- Atualização


Conexão com Hilarion
Setembro 2017-Atualização


Amados,

Eu venho nas asas do amor! A Terra tem passado por muitos portais cósmicos significantes. Este processo abriu novas possibilidades para que as ondas de vida humanas avancem em direção de suas jornadas pessoais, no que tange à paz e harmonia. Para ajudar o ancoramento destas energias mais elevadas em direção ao Coração Cristalino da Terra, nós gravamos através da Escrivã uma seleção de decretos. http://www.therainbowscribe.com/decreefocusuntil2018.htm

Assim, nós pedimos àqueles de vocês que sentiram o chamado que trabalhem com estes decretos diariamente, até o ano que vem começar.
É muito importante que um novo modelo para a Terra esteja disponível, agora, para que se imprimam nele propósitos e visualizações das mais sagradas, relativos ao despertar de cada pessoa para o seu potencial mais elevado: - A Centelha Individual Sagrada do Divino que lhe traz a completude interior e a unificação plena com Tudo Aquilo que É.


Se um número suficiente de vocês, que são os poderosos e diligentes, pudessem responder e prestar atenção a este chamado dos reinos espirituais da Luz, isto iria trazer uma estabilidade maior ao planeta, à medida que ele continua em seu processo de transformação. À medida que o planeta Terra se transforma através das mudanças que acontecem- assim também, a Humanidade se transforma e todos os habitantes sobre ela. Cada ser consciente tem mais Luz e luminosidade incorporadas no interior dos seus novos sistemas operantes.

Todos sobre o planeta estão tornando-se mais radiantes em suas várias formas. À medida que este processo continua, o antigo sistema e seus caminhos irão desaparecer do campo de consciência unificado coletivo.
Acontecerão muitas soluções novas para as situações que precisam ser mudadas para a nova realidade.


Existe um realinhamento e uma recalibração acontecendo no interior de cada pessoa. Nós pedimos-lhes que prestem atenção aos impulsos dos seus veículos físicos e sigam suas orientações.

Deixem de lado as distrações exteriores, à medida que os seus corpos assim requisitem: pois existe uma necessidade maior relacionada com  os poderes restauradores do processo de sono.

Vocês acharão ser mais fácil assimilar e integrar as novas energias. Não se preocupem demais com a aparência do veiculo físico de vocês durante estes tempos, à medida que as calibrações acontecem, pois elas são um adendo temporário no novo sistema humano operante. Pode- se perceber uma aparência envelhecida no corpo humano durante este processo de transformação. Isto irá continuar até que cada célula e partícula de cada corpo físico brilhe com uma Luz maior.

Durante o processo de purificação, não percam de vista as realizações mais elevadas que vocês têm como intenção para vocês, para os seus amados e para o mundo ao redor de vocês.

Façam afirmações que tenham grande significado para vocês e repitam-nas diariamente, para que estas realizações se manifestem na realidade de vocês. À medida que cada um de vocês faz isto,esta realidade na  Nova Terra é ancorada.

Vocês são aqueles que precisam fazer isto como sendo um ato e intenção diários:
- Não dependam de ninguém ou de qualquer outra coisa para fazer isto por vocês!

À medida que vocês fazem disto ser uma parte diária de suas vidas, irão ter de volta o poder pessoal e soberania de vocês, e eventualmente, irão discernir este poder manifestando-se para vocês por caminhos maravilhosos e criativos. 

Este é o propósito mais elevado de vocês nestes tempos- o de criarem o novo modelo da Terra e imprimi-lo com o mais elevado amor, Luz e intenções de vocês.

Persistência diária é requisitada para a Humanidade ancorar estas intenções, das mais elevadas, na nova realidade da Terra.

O Campo da Consciência na nova realidade está amplamente aberto para ser programado e estabelecido com um padrão de conduta dos mais elevados e com a intenção, em âmbito planetário, de uma vida iluminada e harmoniosa com paz para todos!

Vocês viveram, amaram e perderam muitas pessoas e coisas durante o curso de suas vidas, e por causa disto vocês carregam a compaixão e empatia necessárias no interior de vocês. Vocês podem fazer a diferença nas vidas daqueles que recentemente perderam tanto daquilo que lhes era tão querido.

Rezem pelas manifestações mais elevadas e benevolentes para todos que precisam delas. Suas orações amorosas e intenções são muito necessárias durante estes tempos. Suas vozes unidas pedindo por isto a cada dia são vitalmente necessárias. O Divino pode trabalhar  poderosamente sobre este planeta quando a sua Presença é requisita por seus habitantes, pois, vocês são a Centelha Sagrada Divina do amor e Luz manifestada sobre este mundo”Até o mês que vem...
EU SOU Hilarion